Vedtekter for Stjørdal historielag

 

 1. Stjørdal historielag har som formål å vekke interesse for og fremme kunnskap om den lokale historie og kulturvern.
 2. Laget bygger på personlig medlemskap. Etter godkjennelse av styret kan også andre foreninger bli medlem av Stjørdal historielag.
 3. Stjørdal historielag skal holde nær kontakt med Stjørdal museum, Nord-Trøndelag historielag og andre historielag. Laget utgir selv aktuelle publikasjoner, eventuelt i samarbeid med andre aktører.
 4. Årsmøtet som er lagets høyeste myndighet, avholdes hvert år i februar og kunngjøres med minst 14 dagers varsel. Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må komme til styret innen utgangen av januar. Alle som har betalt medlemskontingent har stemmerett.
 5. Årsmøtet skal behandle:
  1. Årsmelding fra styret
  2. Revidert regnskap
  3. Fastsette årskontingent
  4. Innkomne forslag
  5. Valg i henhold til lagets vedtekter

  Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret finner det nødvendig, eller når minst en fjerdedel av medlemmene sender skriftlig krav til styret. Styret skal arbeide etter lagets vedtekter.

 6. Historielaget skal ha et styre på 5 medlemmer og 2 varamedlemmer valgt av årsmøtet. Leder velges for ett år. De øvrige styremedlemmer velges for 2 år. Varamedlemmene velges for et år. Leder velges av årsmøtet. Nestleder, regnskapsfører og sekretær velges av styret. Årsmøtet velger 1 revisor for et år om gangen. Historielaget skal ha en valgkomité på 3 medlemmer. Valgkomitéen velges for 3 år og slik at et medlem står på valg hvert år.
 7. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og 2 andre styremedlemmer er tilstede
 8. Vedtektsendringer skal gjøres når 2/3 av de frammøtte stemmer for det. Forslaget må være kunngjort minst 14 dager før årsmøtet.
 9. Årsmøtet kan vedta oppløsning av laget etter at forslag om det er publisert sammen med møteinnkallingen. Oppløsningsvedtak krever 2/3 flertall blant de frammøtte medlemmene. Lagets eiendom skal deretter tilfalle Stjørdal kommune som skal opprette et fond øremerket lokalhistorisk arbeid.

 

Vedtektene er godkjent på Stjørdal historielags årsmøte

tirsdag 27. februar 2024