Utgitt av Historielaga i 
Stjørdalsbygdene

Hegra historielag
Lånke historielag
Meråker historielag
Skatval historielag
 Stjørdal historielag

Den første årboka ble utgitt i 1986. Til nå er det utgitt 29 bøker. Medregnet i serien er Tormod Røes "Merakerbanen 100 år" (1982),  Rolf Trøites "Minner fra krigstida 1940 - 1945" (1989) og "Krigsminne" (1991). Krigsminne 3 inngår i 1996-utgaven.

En del av disse bøkene har historielaget et restlager av - se egen liste over Bøker til salgs.

 

Innholdsliste:  (For å søke i denne lista bruk Ctrl+F (virker i de fleste nettlesere)

 

1982

Tormod Røe                                Meråkerbanen 100 år

 

1986

Nils Værnes:                                Sang om Størdalshalsen

Karl Myhr.                                  17. maifeiring i Skatval i 1885

fortalt av Olaf Leirheim                Røddesfossen var et gammelt industrisentrum

Ivar B. Evjemo                             Gatenavn på Husbymyra

Jon Leirfall                                  Seterferdene til Bjørn Bjertemma

Peter Nordland                           Thranitterbevegelsen

Kåre Forbord jr./ Peter Nordland      Tjuvhogst i Skatvoldsskogen i 1851

John B. Ekren                             Lånkesangen

                                                  Mannen som skrev Lånkesangen

John Jullumstrø                           Et barndoms- og ungdomsminne

Jon Leirfall                                  Gudmund Olsen Åsen - ein folkeførar

Jon Leirfall                                  På leiting etter jarnvinneplasser

Arne Forbord                             Bygdepolitikaren Peder Olsen Drogsetsve

                                                 Småstubber fra Einar Hermstads opptegnelser

Kaare Berg                                 John Dahl - folkedikteren som bygda glemte

John Jullumstrø                          Sagnet om Svaleskaret

Oskar Alstads opptegnelser        Skolene i Skatval

Sigurd Røvik                               Sameparet ved Sonvatna

Rolf Trøite                                  Blending og blendingskontroll

Ivar B. Evjemo                            Selbu kobberverks dammer

Jon Leirfall                                  Begravelse og brennevin

Kjell Erik Pettersson                    Hva kirkegolvet i Værnes kirke gjemte

Kaare Berg                                 En drukningstragedie ved Halsøen

Jon Leirfall                                  Da kaffedrikking var forbudt

Peter Valstadsve                         Frå ei svunnen «istid»

Jon Leirfall                                 Hegrasbygger på gullgraving i Ny-Zealand

Kaare Berg                                 Da piggsvinet kom til Stjørdal

Fra Einar Hermstads opptegnelser     Konfirmasjon og skole i eldre tid

 

1987

Peter Valstadsve:                        Eit hundreårsminne og drukningsulykka ved Mefjordskjæret i 1823

Jon Leirfall:                                 Vilheim Sophus Hegrem

Jon Leirfall:                                 Gamle gardar i setertraktene

                                                 Da Stjørdal herredstyre forbaud «storbrølløpper»

Arne Forbord:                            Stjørdalingar på gullgraving i Yukonterritoriet. Utdrag frå «Klondike Saga»

                                                 Pengeverdien i gammel tid

                                                 Skolelærere i Stjørdalen i 1804

                                                 Stjørdalinger som flytta til Markabygda på 1800-tallet

Etter Oskar Alstads opptegnelser:     Skinnfelden

Jon Leirfall:                                Brurekrona fra Holm i Hegra

 Kaare Berg:                               Uhyggelig mord på Gevingåsen

Etter en artikkel av Margit Krogstad Ramlo:            Ein lånkbygg som livet gjekk i vranglås for -

John Jullumstrø:                         Ol-Nilsa, visesanger fra Selbu, omkring århundreskiftet 18-1900

John Jullumstrø:                         Blokkastøvler

Sigurd Røvik:                             Karsten Ingstadløft

Olav Berg forteller:                    Da Hell jernbanebru skulle sprenges

                                                Fotosafari tilbake til det gamle Meraker

Kjell Erik Pettersson:                  Leirskredet i Skjelstadmark et dystert 25 års minne

Jon Ås:                                     Hellbrua

Karl Myhr:                                Geværer som er brukt og brukes idag

Gunn Oddrun Rønning:              Bureisinga på Ytteråsen i 1936

 

1988

O.S.:                                           «Gammeltommas»

Arne Moksnes:                            Endringer i dyrelivet gjennom tidene

                                                  Melkelønninger

Ivar B. Evjemo:                            En ukjent kirkekunstner

Sigurd Røvik:                              Dagbøkene på husmannplassen Florløft

Gunnar Aasvold:                         Ellen Elverhøy Hansen

Peter Nordland og Arne Forbord:     Brenntorvdrifta i Skatval

Jon Leirfall:                                 Geværa på Rauåvollen

Bjarne Værnesbranden:              Jekteskippere og storbåtførere i Stjørdal i 1800 årene

Karl Myhr:                                 Meieriet i Skatvalsdalen

Jon Leirfall:                                «Jamtskrina» - eit minne om gammel samferdsel mellom Jemtland og Trøndelag

Johs. Rindal:                              Utsnitt av A/S Meraker Brugs efterkrigshistorie

Jon Leirfall:                                Bygdedoktoren Johan Geving

Ola Hjulstad:                             Lys og kraft i Meråker, før 1925

Arne Forbord:                           Ho Finn-Anna

Jon Leirfall:                                Gammel ferdselslei fra Jemtland

Jon Leirfall:                                Noen erindringer, om gode naboer

Jon Leirfall:                                Fra Avelsgårdsnesset til Sør-Dakota

Sigurd Røvik:                             Bjørn Bjørnhaugen

 

1989

Rolf Trøite:                                 Motstandsarbeidet i Milorg

Rolf Trøite:                                 Flyktingetrafikken over Meråker

Rolf Trøite:                                 Likfunn i Meråkerfjella 1943

Rolf Trøite:                                 Meråkerprestens flukt til Sverige

Rolf Trøite:                                 Unntakstilstanden 1942

Rolf Trøite:                                 Angrepet mot «Tirpitz» i Fættenfjorden høsten 1942

Rolf Trøite:                                 Allierte fly som styrtet ned i Hegra våren 1942

Rolf Trøite:                                 På flukt fra tyskere på Stordalsvolden, Meråker

Rolf Trøite:                                 Borgervakt 1943 og 1944, jøssinglister, aksjoner samt andre minner - i korte trekk

Rolf Trøite:                                 Gestapos hovedkvarter i Trondheim

Rolf Trøite:                                 Møte med Henry Rinnan

Rolf Trøite:                                 Forsvaret av Hegra festning 1940

Rolf Trøite:                                 Befalskontrollen

Rolf Trøite:                                 Arrestasjon Griniopphold

Rolf Trøite:                                 Henrettelser i Kirkenes i 1943

 

1990

Einar Hermstad:                           Sagn fra Hegra belyst av jordfunn og sprogforskning

Jon Leirfall:                                  Frå Steinviksholm til Hegra festning

Tormod Røe:                               Litt om John Pulden forfatteren av Puldens dagbok

avskrift ved Helge Kringtrø:          Puldens dagbok

Arne Forbord:                             Sup-klokker i Skatval

Oddmund Rønning:                     Leksdal skytefelt 1894 - 1988

Jon Leirfall:                                 Hvorfor stod slaget på Stiklestad og ikke i Stjørdalen?

Karl Myhr:                                  Krigen i Nord-Norge i 1940

Bjarne Værnesbranden:               Notater fra en dagbok 1940 - 45

Karl Myhr og O. K. Mæhre:         Mennesker jeg møtte, den gamle husmann

Margrete Berg-Sævik:                 Einar Berg, 1883 - 1953

Nedskrevet av Johan Øyan:         Harry Walmsleys beskrivelse av bombeangrepet mot Tirpitz 29/4 - 42

Bjarne Værnesbranden:               «Gammelkaret» ved Sandfærhus

Tormod Røe:                              Bilder fra anlegg i Meråker

T. P. Kulaas - Minnesota 1881:     Et brev til Hegra

Lars Skjelstad:                            Skjelstad kirke - en orientering

Ole Veisæt:                                Reppe Teglverk

Jon Leirfall:                                Livsvisdom på ølboller

Etter Lorentz Mobjørg's notater:       De gamle grensene for Bruås og Rauå almenning

 

1991                Rolf Trøite - Krigsminne II

                                                   Våre falne

                                                    Nøytralitetsvakt og krig

                                                    Meddelelse fra politimester og ordfører

                                                    Instruks for de tyske soldaten

                                                    På flukt til Sverige 1940 - 45

                                                    Etterlysninger

                                                    Statsforvaltningen

                                                    Den kommunale forvaltning

                                                    Fra nyordningen 1940

                                                    Kunngjøring fra fylkesmann Berger

                                                    Påbud om innlevering av radioapparater

                                                    Utskrivning til arbeidsinnsats

                                                    Skoleklassen på tur 17. mai 1944

                                                    Beslag og inndragning av bøker

                                                   Sluttrapport om «Tirpitz»

                                                    De illegale avisene

                                                    Foreningslivet i Hegra

                                                   Befalskontroll/politikontroll

                                                   Arbeidstjenesten

                                                   Gammelt nytt - i korte og spredte trekk

                                                   På «Verket» i Kopperå under okkupasjonstida

                                                   Rinnans negative spill

                                                   Henry Rinnans luftetur

                                                   Et av Karl Addings nidingsverk

                                                   Politiske fanger og gisler

                                                   Dagboksnotater fra Grini

                                                   Landssvikoppgjøret

                                                   Tanker om taperne

                                                   Atter i Øst-Finnmark

 

1992

Børre Henrich Rachløw:              Kort beskrivelse over Størdalen  - med innleiing av lærar Nils Hallan

Ivar B. Evjemo:                           Buland grube

Gar Egil Garåsen:                       Skoler og Opplysning

Jon Peter Stav:                           Da jordmorvesenet kom til Stjørdal

Ivar B. Evjemo:                           Skiferindustrien i Stjørdal

Per Larsen:                                 Husmmannsplassen Kolbulandet i krig og fred

Randi Solberg:                           Kommandantboligen i Hegra og de som bodde der

 

1996

Rolf Trøite:                                 Krigsminne 3

Rolf Trøite:                                 Gravferd i fjellet 

Etter Johan Petter Trøites notater:     Elektrisk lys og kraft i Hegra

Lensmann John Nielsens etterlatte skrifter:  Nogel erindringer fra min Lensmandstid

Rolf Trøite:                                 Slutning

 

1998

                                                 In Memoriam

Ivar B Evjemo:                             Selbo Kobberværk på Meråker grunn

Odd Guldahl:                              En gudåbygg blir trondhjæmmer

Bjørn Helge Larsen:                    1948:... det ble i den anledning fattet vedtak om å hjelpe til...

Olav Vinge:                                 I.L. FRAM - noen betraktninger fra lagets første tid

Ivar Berri:                                    Bjørdalen og området omkring

                                                  Hegrasbygger på gullgraving i New-Zealand

Hans Olav Løkken:                     Stjørdalselva stanset Armefeldt en myte og tradisjonsfortelling

Sigurd Røvik.:                             Kongebesøket ved Ingstadkleiven fort

Jon Peter Stav:                           Rovfuglefangst - ei viktig attåtnæring i forrige århundre

Margit Alstad:                            Seterliv på Leksdal almenning 1909-1946

Bjøm Roar Krogstad:                  Da Armfeldt for forbi.  Meråkerbyggenes møte med krig for 280 år sia

Georg Sjaastad:                          Fergemannen

Tormod Aune:                            Bautaen på Vikåsen

Konrad Størseth:                        Slagbjørnen ved Homyra

Pål Sandberg:                            Jøssingrenn i Lånke

Melvin Mølnås:                          Sagnet om Gravtjønna

Tormod Nordmark:                    Mellomriksvegen over Storlien

Odd Hofstad:                             Storflommen 1947

Sigurd Røvik:                             Håkon Sonbjørg, grunnleggeren til Aasen & Five A/S

Svein Karsten Henden:               Åpner han kottdøra så skyt'n!

Jon Peter Stav:                          Om koppevaksinasjonen i Nordre Trondhjems Amt

 

1999

Kjell Håve:                                    På leiting etter det som soga seier: 
I Jon Leirfalls fotefar gjennom norsk politisk historie

Jørn Sandnes:                              Historikeren Jon Leirfall in memoriam

Olav Gorseth:                              Styreformannen

Guttorm Hansen:                         Jon Leirfalls 100-årsdag

Sigurd Røvik:                               Mennesket Jon Leirfall. Noen personlige betraktninger

Sara Råen:                                   Til mor Råen på 80-årsdagen 15. februar 1948

Hjørdis Frigaard:                          Minnedikt. Naturkatastrofen i Skjelstadmark 14. september 1962

Sara Råen:                                   Prolog ved kretsmøtet for N-T krets av Norges husmorforbund 20. juni 1935

Helge Vikan:                                Spredte minner fra krigstiden 1940 - 45. Utsiktspunket er i det vesentligste Sve, Skatval

Odd Guldahl:                              Med Tormod Morset på en lang "krigssti" - i 1943

Kjell Erik Pettersson:                    Små glimt fra såmannen Ole Vigs liv 6.2.1824 - 19.12.1857

Ole Vig:                                      Nordmandssang

Ivar Berri:                                    6 ganger Hågen

Bjørnar Fossen:                           Brygging av øl

Sara Råen:                                  Prolog til Bangdalens skog- og landarbeiderlags 25 års jubileum 1950

Erling Raavand:                           Militæret

Sara Råen:                                  Prolog ved 30-årsjubiléet for Høgtun heim, 4. september 1983 på Ljosheim

Odd Håve:                                  PALESTINA - fra elvegrunn til villastrøk

Sara Råen .:                                 Ved slektstreff med amerikanerne Lergård juli 1980

Jan Hoås:                                    Lånke kirkehus 100 år

Sara Råen:                                  Du Husbymyra

Bjørn Helge Larsen:                    1949 - 444 notiser

Sara Råen:                                  Chrislochslekta

Sara Råen:                                  Åpning av Klingenbergheimen

Sara Råen:                                  Kyllo-slekta

Sara Råen:                                  Eldretreff på Leira skole onsdag 13. oktober 1982

Sara Råen:                                  Festmøte på Søylen 13. august 1983

Sara Råen:                                  Ved 90-årsjubileum for Beistadgrenda Misjonsforening 2. juni 1996

Sara Råen:                                  Til Birgitte Skjelstad, f. Setsaas på 98-årsdagen 2. januar 1973

Sara Råen:                                  Søndagen

Sara Råen:                                  Prolog ved 25 års-jubiléet for Skjelstadmark Bondekvinnelag 7. mai 1975

 

2002

Leif Draveng:                              En annerledes jul, julen 1945

Kjell Erik Pettersson:                  Martin Moe - samleren, granskeren

Odd Rossing:                            Livet ved Åstjønna

Sigurd Røvik:                            "Son koinn de vårrå"

Solveig Berget:                         Mimredikt                     

Bjørn R. Krogstad:                     Godmodige Gudmund

Asbjørn Bakken:                        Skatvalsangen

Bjørn Krislok:                            Den kaldeste dagen jeg husker

Solveig Berget:                         Barndomsminner fra 1940 åra

Terje M. Julseth.:                       Selbuskogen og beboerne på Dammen

Torbjørn Aasvang:                    På sporet av første Skatvals-bonden

Siri Schrøder Vesterkjær:           Prestgårdshagen på Værnes

Kjell Håve:                                Livet som revefarmer i Hegra

Sverre Brekk:                            Bygdesagnet om "Håkkåskrinet"

John Wold:                              Innhold i årbøkene 1982-1999

                                              Årets forfattere

 

2003

Ole A. Lerfald:                           Fra ei kiste på Lerfald Mettistu'n

Bjørn R. Krogstad:                     Elva med feil navn

Nils Nystu:                                Namnet Stjørdal

Hans Olav Løkken:                     Sagnet om Folvik

Terje M Julseth...:                       Bygdeoriginalen "Drøs - Jo"

Odd Rossing:                            Livet ved Åstjønna

Hans Olav Løkken:                     Bøddelens prisliste

Jan Hoås:                                  Den siste henrettelsen på Langøra

Solveig Berget:                          Tilbakeblikk

Torbjørn Aasvang:                     Midtsommertreff på "Dansarberget" for 3000 år siden

Dag Bertelsen.:                          Middelalderkirker i Stjørdalen

Ivar Nilssen Værnesbranden      : Stjørdals-sangen

Hans Olav Løkken:                     Askeladden Ole Rise

Gary Bakko:                               Wanamingos hundreårsjubileum 1903-2003

Pål Sandberg.:                           Rasjoneringstider

Hans Olav Løkken:                     Sølvskatten i Leksdal allmenning

Bjørn R. Krogstad:                    1905 i Meraker og resten av Stjørdalen

                                               Bibliografi

 

2005          Bjørn Roar Krogstad                Med krigen på stuggutrappa

   Prolog

Første del

   Forholdet mellom Norge og Sverige våren 1905

   Lokale stemninger

   Folkelig begeistring

   Fra begeistring til bekymring

   Svenske myndigheters svar på sjuendejunivedtaket

   Militære planer i Sverige

   Svensk militær virksomhet

   Norsk militær aktivitet på forsommeren i 1905

   Hverdagsliv i forandring

   Dagliglivets trivialiteter

   Grensevakta i Meraker (dikt)

   Fra Koritzinskys fotoalbum

Andre del

   Det spisser seg til

    Regionale og lokale følger

   Fra lita grend til militært midtpunkt

   Gudå i 1905

   Med krigen og tusen soldater på stuggutrappa

   Livet ved "fronten"

   Mannskapenes militære oppgaver

   Etterretning

   Svenske spioner

   Om Gudå rauk

   Opprustning i Ner-Stjørdalen

      Etableringa av Tønsås-batteriet

      Utbygginga av Værnes-området

   Værnes-områdets rolle i 1905

   Enighet i Karlstad - uenighet og heimreise i Gudå

   Oppsummering

   Epilog

Vedlegg

   Oversikt over registrerte 1905-veteraner i Stjørdalen

   Militær ledelse i Gudå i 1905

   Historikk - 1905

   Viktige kilder/litteratur

   Personnavnregister

   Stedsnavnregister

   Det militære styrkeforholdet Norge - Sverige

   Annonse for Nord-Trøndelag historielag

 

2006

Leif Fredriksen:                          Sånn va det på Stjørdal stasjon

Jorulf Folden:                            Historien om Kalådammen

Terje M. Julseth:                        Fergemannstua og Huus på Hell, to sentrale knutepunkt

Arnulf Gresseth:                        Da Skjelstadmarkingene spikret sildekasser

Arnulf Gresseth:                        Vaddesålekt i Stjørdalens Blad

Bjarne Vestmo:                          Skal vi kalle Schørrdar'n Hell?

Leif Fredriksen:                          Schørrdar'n, Midtsandan, Hundhammeren.
                                                        
Noen betraktninger om navn.

Gunnar Skadberg:                      En norsk sjømanns krigshistorie - Odd Conrad Holm

Sverre Brekk og Hans Olav Løkken: Kristian Karlsen Berg

Bjørn R. Krogstad:                     Meråker i Amerika - 140 år etterpå. 

Eilev Hofstad:                            Minne fra Skjelstadmark

Kåre M. Bakken, Magne Fasteraune, Kåre Forbord og Johan Gisetstad:  Til Tyskland for freden

Alf Roar Olsen:                           Ei gruve og dens menn

Arnt Steinvik:                             Da Jakob Slottvolden var rorskar for Dronning Maud

Alf Roar Olsen:                          Meråkerbyggen som brøt ryggtak med kongen

Kalle Sognnes:                           Steinbrudd på Røkke i bronsealderen?

Arne Leren og Sverre Brekk:       Uhell ved toppen av Storskarven

Tormod Røe:                             H.M. Kongens Garde og Leirsamlingen 1856

 

2007

Arnulf Gresseth:                          Hotell i særklasse

Tormod Røe:                              Meråker Historielag 50 år

Arnulf Gresseth:                         Tømmerfløting anno 2005

Ragnar Olsen:                            Jakt og fangst i Lånke på 30-tallet

Ragnar Olsen:                            En flukt til Sverige under krigen

Ragnar Olsen:                            Oppvekst i Lånke på 30-tallet          

Leif Alstadhaug:                         Johan Johnsen Belsvik

Jon Loar Fiskvik:                        Kullseiling i 1888 - utdrag fra dagboka til Johan L. Fløan

Sverre Brekk:                             Prestevegen fra Jøsåsen til Værnes

Egil Rømo:                                 Tormod Ertsgård - en livsglad nittifemåring

Mette Aasan:                             En spesiell juleaften på Skeisås år 1917

Ole Fossbakk og Alf Roar Olsen:      En utvandrerhistorie fra Forradalen

Johan L. Fløan:                           Stjørdalsutstillingen 1935

Randi Marit Myran Hofstad:       Jørgen K. Myran

Alf Roar Olsen:                          Meraker-Brev fra 1907

Sigurd Røvik:                             Skysstasjonene - Da hestemøkka var forurensinga og ikke eksosen

Tormod Røe:                             Ole Hansen Sagen

Rolf Berg:                                  Gammelvegen By - Berri

Merete Moe Henriksen:             Husby i Stjørdal - gård og landskap gjennom 3000 år

Rolf Berg:                                  Slaget i Tangskogen

Johan Arnt Elverum:                   Litt historie om Elvran skysstasjon

Nils Prestmo:                             Mælan vestre

Arnulf Gresseth:                         Vaddesålekt i Stjørdalens Blad

Jo Ann Sadler:                           Utvandringen  -  oversatt av Ane Mali Fiskvik

Sigurd Røvik:                             Skolevei med forviklinger - Ole Johan Alstad forteller

Gunnar Leirtrø:                          Kammerset

 

2008             Bjørn Roar Krogstad    "Ei lenke mellom landene lagt"  -  E14  -  1858 - 2008

 

2009

Meredith Ulstad:                         Den lange reisa over havet til det ukjente Amerika

Heidrun Stebergløkken:               Et møte mellom sjø og land - marin bergkunst i Stjørdal

Hans Olav Løkken:                      Stjørdal brannvesen

Rolf Berg:                                   Anna Mogaard

Solveig Berget:                           Hollan kalkbrudd, en strevsom og farlig arbeidsplass

Egil Rømo:                                 Bombefly styrtet på Strætesfjellet 1940

Gunnar Leirtrø:                           Gravminner fra Eidum

Tor Bidtnes:                               Trefelling på gammelmåten

Bjørn Schefte:                            Vaddesålekt i Stjørdalens Blad

Arnulf Gresseth:                         Martin Råvands Rivefabrikk

Bjørn Roar Krogstad:                 Utfordringer knytta til stedsnavn som kulturminner

Alf Roar Olsen:                          Å gamlast va'n Sivert Hansa!

Torbjørn Øyan:                          Fotballklubben FRAM

Kalle Sognnes:                           Bjelkehodene i Værnes kirke

Jan Erik Sundøy:                        Flinten i Halsøen var ballast fra seilskuter

Gunleif Krogstad:                      Fra øks, svans og barkespade til motorsag og hogstmaskin

Tormod Røe:                            Innvandrere og holdninger

Jon Satrum:                              Å vokse opp som norsk i Amerika

Alf Roar Olsen:                         Merakerbrev fra 1908 og 1909

 

2010

Jon-Anders Myrvang:                  Jesper - forum for jazz - de 10 første årene

Christine Schefte:                        Fra Stjørdalens Kinematografteater i 1910 til Stjørdal kommunale kino i 2010

Ragnvald A. Kvingedal:               Julefeiring i aksemaktenes frie konsentrasjonsleir på Tangen - Gripende høytidsstemning i steintørkeriet

Ole Iversen:                               Ole Iversens minner fra unge år

Torbjørn Øyan:                          Hvordan en syvåring opplevde krigsutbruddet og fem års okkupasjon

Bardo Stokke:                            Fløtning i Forravassdraget

Hans Olav Løkken:                     Den siste eremitt

Alf Roar Olsen:                          Meraker-Brev fra 1910 - Utdrag fra korespondentbrevene til Decorah-Posten og Fremad i Amerika

Alf Roar Olsen:                          Meråkerleia- den mest brukte pilgrimsleia østfra  

Egil Rømo:                                Skihopperen Rolf Åge Berg

Bjørn Schefte:                            Vaddesålekt i Stjørdalens Blad

Alf Rolf Berg:                             Olympieren Tor Richter

Tormod Røe:                             Ferdaminne - 150 år etter

Jan Erik Sundøy:                        Kirke på Husbyjordet vedtatt allerede i 1922

Birger Moksnes:                        Hva fire gamle brev kan berette

Bjørn Hesselberg:                      Mine 25 år på Aglo

Arnulf Gresseth:                        Murkaill

Terje Julseth:                             Da Thomas Dybwad skaffet seg sin første lastebil

Bjørn R. Krogstad:                     Meråker bygda som lå øde i 200 år - og hva stadnavna kan fortelle om det?

Olav Vinge:                               Mitt liv med historielaget

Einar Wollebæk Andersen:         Litt om samarbeidsavtaler i Stjørdal kommunestyre

Arnulf Gresseth:                        Da lyset kom til Forradal

 

2011

Lars Skjelstad:                             Siste husmann i Skjelstadmark

Sigurd Kleiven:                           "Maxim Gorkij" - dramaet i Ishavet

Rolf Berg:                                   Tre stjørdalinger i tjeneste for FN - i Gaza 1958 - 1965

Rolf Berg:                                   Stjørdalsdalførets første olympiadeltaker - Oskar Midtlyng fra Skatval

Svein Laugtug og Rannveig Nordgård:        Et tilbakeblikk på biltilsynets historie i Stjørdal igjennom 45 - 50 år

Arnulf Gresseth:                         De holdt hjulene i gang

Hans Olav Løkken:                     Tordenskiold

Hans Olav Løkken:                     Randi Solem på Værnes Hovedgård

Dagfinn Rian:                            Dialogen over grensene - Biskop Arne Fjellbu og Skatval-møtene 

Rolf Berg:                                 Adolf Jullum: Før i tida

Ole O. Moen:                           "Born and raised in Hell" - om å vokse opp på Hell, i Norges hjerte

Arnulf Gresseth:                        Ulstadfoss kraftstasjon - En viktig epoke i Hegras historie

Arne Espelund:                         Jernhistorien i Stjørdalen

John Wold:                               Salget av kongealmenningen i Meråker i 1799

Egil Rømo:                               Norskamerikaneren Johan J. Eidum

Gunnar Leirtrø:                         Lokalhistorie med revyøyne

Bjørn Roar Krogstad:                Kopperå kapell - Hvordan gikk det til at Kopperå fikk eget kapell i 1936

Per Olav Horten:                       Fiske- og fangstinnretninger i eldre tid

Olav Arne Bævre:                     Kvithamar - Statens forsøksstasjon i grønnsakdyrking 1923-1977

 

2012

Tormod Røe:                             30-årsjubileum for Årboka, litt om begynnelsen

Arnulf Gresseth:                         Kalle på Reina

Webjørn Berg:                           Kolanordmenn

Rolf Berg:                                  Starten og utviklingen på Stjørdal samvirkelag for 75 år siden

Terje M. Julseth:                        Noen beretninger fra Grini ved juletider i 1944

Hermann Gjerde:                      Kilenot-fiske etter laks langs Skatvalslandet - ei viktig tilleggsnæring

Arne Moksnes:                         Kampen om Forra

Egil Rømo:                               Skotthyll - en gammel sport i Stjørdal

Hans Olav Løkken:                    Mønnikhoven gjennom Stjørdalen for 400 år siden

Jostein Skatvold:                      Skatval Samfunnshus - 50 år

Steinar Vigen:                          Erindringer fra oppstarten av renovasjonen i Stjørdal

Aase Fossland:                        NKS - Norske kvinners sanitetsforening

Jan Hoås:                                Framveksten av organisert sykepleie i Lånke

Hermann Gjerde:                     Tilbakeblikk på krigsårene-Johan Petter Fiskvik og venners innsats for et fritt land

Rolf Berg:                                Stjørdal - Storkommune fra 1962

Alf R. Olsen:                             Meråker-Brev 1912

Per Jevne:                                Flykapteinen fra Hegra

Anton Pynten:                           Fundtaunmesteren

Jan Hoås:                                 Et tidsbilde: Seterbruket

Säde Rotås:                              Stjørdal speidergruppe av Norges speiderforbund 1920-2010

Tormod Røe:                            Årboka fra 1986 til i dag

 

2013

Steinar Vigen:                             Rikke Sofie Moksnes - En foregangskvinne på Stjørdal

Hans Olav Løkken:                      1683 - Norges første kvinnelige lensmann

                                                 Et tidsbilde 25 år etter at stemmerett for kvinner ble vedtatt

Jarle Willy Strid:                          Sommerjobb på Nordlandsbanen 1963 (50-års jubileum)

Alf R. Olsen:                               Meråker-Brev 1913

Karl H. Brox:                               Minner fra - og om - kaia på Langstein

Tor Gjæver Pedersen:                 Flaggstanga

Jan Hoås:                                   Ferjetragedien i Stjørdalselva 1753

Magnar B. Rønning:                   "E det du som fer son"?

Agnes Husbyn:                           Med fantasi og lek - i ramme alvor

Steinar Vigen:                             Tore Vollan - Hæsjguten som gjorde Amerika

Tormod Røe:                               Verdens eldste trær - i Snasahögarna?
                                                    "I granars skugga härskar evigheten"

Lennart og Ludvik Elvertrø:         Beskrivelser av fiskevatn og tjønner på Leksdal statsalmenning

Oddny Heimstad:                       Husmannsplass fra Lånke til museet på Sverresborg

Knut Harald Køhler:                    Olav Johannes Køhler (09.01.1873-1957) - Smeden og gründeren

Gudmund Inge Julseth:               De reiste til Amerika

                                                 Serine Mæhre

Arnulf Gresseth:                         Gråtassen som erobret landbruket

Tormod Røe:                             Jon Leirfall - slik jeg minnes ham

Bjarne Vestmo:                          Historien om Hebos eller Hvordan tre karer skapte Prestmoens største arbeidsplass ut av

                                                ingenting annet enn sine egne evner

Tormod Røe:                             Da Øvre Stjørdal var egen kommune

Hans Olav Løkken:                     1888 - Da månen datt ned i Trøndelag

 

2014

Alf  R. Olsen:                               Meråker-Brev 1914

Gunnar Leirtrø:                           Små glimt om levevilkår og samliv i middelalderen

Morten Granås:                          Øl - verdens eldste kulturdrikk

Ivar Forbord:                             Den norske brigades 2. Bergkompani til Finnmark 1944 - 45

Hans Olav Løkken:                     1814 Eidsvollsmenn tilknyttet Stjørdal

Mathilde Raadal:                        Minneoppgave for eldre 1981

Steinar Vigen:                            Olaf Skulbørstads skibragd i Husebybakken

Steinar Vigen:                            Olaf Moksnes - Stjørdalens store sykkelrytter

Jon Jullum:                                Anders Opems utrolige løperkarriere

Jon Loar Fiskvik:                        En seiglivet trønder - fra Meråker

Toril Kokaas Lervold:                  Barnehistorier fra virkeligheten

Gunnar Bremset:                       Johan Nikolaus Bremset - nøytralitetsvakt og frihetskjemper januar - juni 1940

Jan Hoås:                                  Veier, kommunikasjon

Lars Skjelstad:                           Flystyrt ved Borås

Bjarne Vestmo:                          Sykkelmakeren i Hognesaunet

Bjarne Vestmo:                          Bilen som fikk kjørt seg

Solveig Berget                          To parallelle livsløp

 

2015                Tormod Røe               Meråkerbanen  Trondheim - Storlien

 

2016

Omtaler:                                     Boknemnd og forfattere

Villy Kaspersen                           Mitt liv som sjømann

Sigurd Røvik                              Storflom i Sondalen

Klas Kolden                               Stjørdal Tomteselskap

Jan Hoås                                   En foregangsmann i trafikkens tjeneste

Hans Olav Løkken                      Kirker i Amerika med navn fra vårt nærområde

Guri Husbyn                              Et eventyr fra virkeligheten

Eirik Sjømæling                          Da krigen kom til Lånke

Arne Moksnes                            Ungdomslaget Fram - 130 år i 2014

Alf Olsen                                    Meråkerbrev 1915 og 1916

Bjarne Vestmo                            Da Asbjørn tok et horn for mye

Steinar Vigen                              Fra Hallvor Hellbergs opplevelser som sjømann

Ragnhild Lillebo og Bjørn Myrvang    Hegra private realskole 1945-1947

Tor Bidtnes                                 Sagnet om Bruåskjerka

Gunnar Leirtrø                            Krigen nordpå

Sigurd Røvik                               Ferdighusfabrikken

Arne Moksnes                            Notlaget Viking 1913 - 1954

Svanhild Hjelseng                       Brannen på Gamle Stjørdal Samvirkelag

Gunnar Leirtrø                           En liten kvardagsprat

Per Olav Horten                         Det gamle lakseklekkeriet i Lauvlimoegga

Toril Kokaas                               Minner fra Hegra og min far Egil Edvin

Steinar Vigen                             Pensjonistkoret

Bjarne Vestmo                           Gud er i boks

 

2017

Omtaler:                                    Boknemnd og forfattere

Kjell Arnfinn Aune:                      Norges første kvinnelige major i Luftforsvaret

Gunnar Leirtrø:                           Faskiner og silokniv - sopelimer og flaggstenger og .....

Jan Hoås:                                  Hell - i et historisk perspektiv

Steinar Vigen:                            Gata slik jeg husker den

Sigurd Røvik:                             En arbeidets adelsmand

Alf R. Olsen:                               Meraker-Brev 1917

Tormod Røe:                             Per Morten Gresseth - Et aktivt liv

Kåre O. Skolmli:                         Minner fra krigen

Hans Olav Løkken:                     Kirker i Amerika med navn fra vårt nærområde, del II av III

Sigurd Røvik:                              Armfeldts karolinere i Hegra høsten 1718

John A. Håve:                             Åse Siri Holm Larwson: En stille arbeider for krigsseilerne

Arnulf Gresseth:                         I samtale med Per Morten Gresseth: Da begravelsen foregikk fra heimen

Ansgar Aasvang:                        En av de siste arbeiderne i kalkbruddet

Ottar Malvin Bjerkås:                  Stor-isgangen i Sona, 8. januar 1957

Bjarne Vestmo:                           Kåseri Teveltunet 2005

Heidi Bjørnås:                            Turistmagneten Fersdalen

Gunnbjørn Fiskvik:                      Gamle kjøretøy og hestegreier

Per Røkke:                                Handelsvirksomhet på Skatval fra 1800 og frem til vår tid

Grete Hegge:                            Handel: Ernst Wensell

Else Solvoll:                               O. Aavik landhandel, Langstein

Magnus Fiskvik:                         Ole Kristofersen Mæhre - kjøpmann og gårdbruker

Svanhild Salberg:                       Søren Larsen Tvete og Tvete landhandel

Magnus Fiskvik:                         Johan M. Auran og handelsstedet Hjørnet

Olav G. Alstad:                          Meieridrift i Skatval

Alf R. Olsen:                              Fra Meråker til Trondheim på 12 timer

 

2018  mangler

 

2019  mangler

 

2020

Sigurd Røvik:                              Tyvlånte hester etter militær ordre

Alf R. Olsen:                               Fundtaunmesteren og hans klokker

Per Agnar Auran:                        Dyrlege Flønes

Per Håpnes:                               Feltprest-tjenesten i HV 12 Værnes Garnison

Jon Jullum:                                 Forløpere til Stjørdal Næringsforum/ Næringsforeningen i Værnesregionen

Liv (Wick) Movik:                       Minner fra Elvran skole 1967-1984

Aida, Malmfrid, Jorunn og Karin:     Bergitte - taus og mor

Bjørn Myrvang:                          Et 75-årsminne

Roar Aarnes:                             Oleanna Veiseth - "artilleristenes mor"og kvinnen bak "Øyanmoens Oase"

Jan Hoås:                                  Ragnar Halle - et tilbakeblikk

Jorunn Øien:                             Gammel Samvirkelaget

Gunnar Leirtrø:                          Et helt vanlig liv - litt utenom det vanlige

Alf R. Olsen:                              Meraker-Brev 1920

Per Håpnes:                              Bonden og botanikeren Arnt Steinvik

Sigurd Røvik:                            Kristian "Dalom"

Gunnar Leirtrø:                         Uhyggesnatta i Lånke

Jon Jullum:                               Stjørdal Ungdomslag og lagshuset Sagatun

Steinar Vigen:                           Arild Holm - hæsjgutten som ble alpinstjerne

Roar Aarnes:                            Fotfolket fra Lånke

Knut Haugen:                           Tre kvinneskjebner fra Skjelstadmark

 

2021         Temabok:       Uten lastebilen stopper Norge  (Om lastebilnæringen i Stjørdalsbygdene)

Alf R. Olsen:                             Forord / Om boka

Arnulf Gresseth:                       Uten lastebilen stopper Norge

Alf Daniel Moen:                     En kronglete sti blir til kjørevei og mellomriksvei

Ukjent:                                    Sangen om mellomriksveien

Arnulf Gresseth:                      "Det var mye rart å se på veiene på seksti- og syttitallet"               

Gunbjørn Beitland:                  Tømmertransport med lastebil

Arne Brunes:                           Dagens effektive tømmertransport

Arnulf Gresseth:                      Gammel jegermarsj fra lasteplanet

           Deretter følger omtale av alle lastebileiere i gamle Hegra, Lånke, Skatval, Stjørdal og Meråker kommuner.

 

2022

Omtale:                                  Forfatteromtaler

Sigurd Røvik:                          Marit Gran

Steinar Vigen:                         Stjørdal Arbeideridrettslag (1933 - 1955)

Bjarne Vestmo:                       Passbåt fra Prestmoen

Per Håpnes:                           Ivar Bremseth

Egil Rømo:                             Hilmar Hårstad, 1919-2002

Arne Brunes:                          Brødrene Bjerkli har bygget firmaet stein på stein

Roar Aarnes:                          Post-Robert - 46 år i postvesenets tjeneste

Gunnar Leirtrø:                       Erling Arnfinn Kvål

Bjarne Vestmo:                       Endelig til å smile av

Arnulf Gresseth:                     Tverås Maskin - "firma dag og natt"

Anbjørn Viem:                        Planlagte fortifikasjoner i Lånke og Stjørdal etter andre verdenskrig

John E. Moum:                       På sporet av oldtidsgården Hoset

Torvald Sund:                         Karl Bentzen:  Fyrbøtar og SS-mann som opdaga Hosetfeltet

Gunnar Leirtrø:                       Da strømmen kom til Ytteråsen

Aud Elin Lyngstad:                  Martin Moe - forsker og vitenskapsmann

Per Håpnes:                           Ingvar Bjørseth - Bonden og søndagsskolelæreren på Moum Nordre

Tormod Røe:                         Gunnar H. Kyllo

Arne Moksnes:                      Holmberget "Nytt" friluftsområde med gammel husmannsplass

Olav Arne Bevre                  

og Kåre Forbord:                 Forsøksgården - endring av navnet Kvithammer til Kvithamar

Bjarne Vestmo:                     Prestmoen-grus bygde Stjørdal

Steinar Vigen:                      Da tyskerne jaget familien Moksnes bort fra gård og grunn i Stjørdal

Bjarne Vestmo:                    Snøfonn på soverommet

Jon Jullum:                          Svea

Roar Aarnes:                      Millionarv til Lånke?